herb
BIP

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021
DODATKOWE INFORMACJE
NABÓR ELEKTRONICZNY Kliknij aby się zapisać - w szkole obowiązuje nabór elektroniczny


NAJBLIŻSZY INTERNAT:
ul. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
TEL. 74 858 28 34
strona internetowa internatu :INTERNAT ZSM 
Wydziały młodzieżowe
Typ szkoły Czas trwania nauki Klasa, profil, zawód
Technikum 5 lat
Szkoła Branżowa
I stopnia
3 lata
 • elektryk
 • elektromechanik
 • tapicer
 • ślusarz
 • krawiec
 • fryzjer
 • cukiernik
 • stolarz
 • murarz
 • zegarmistrz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • kowal
 • blacharz
 • posadzkarz
 • monter elektronik
 • kucharz małej gastronomii
 • betoniarz - zbrojarz
 • rzeźnik - wędliniarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • mechanik bądź elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego

Kryteria naboru do klas pierwszych do
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻAROWIE

na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r. poz. 1737)
 2. Zarządzenie nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzanai postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzenie nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2020
 3. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020
 4. Harmonogram naboru 2020/2021 zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.
 5. W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

  Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą: wynik w procentach z:

  • języka polskiego mnoży się przez 0,3
  • matematyki mnoży się przez 0,3
  • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2

  Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

  Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

  • 18 punktów – ocena: celujący,
  • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
  • 14 punktów – ocena: dobry,
  • 8 punktów – ocena: dostateczny,
  • 2 punkty – ocena: dopuszczając.

  Zajęcia brane pod uwagę:
  Technikum:
  geografia, informatyka

  Szkoła Branżowa I Stopnia
  geografia, informatyka

  7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

  3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

  O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

  Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Żarowie są:
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  Wszystkie zawody:

  • Język polski
  • Matematykaa
  • Geografia
  • Informatyka
  TECHNIKUM
  Technik Transportu Kolejowgo
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Informatyka

  Kandydat składa podanie(wniosek) do szkoły w terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. wydrukowane z systemu vEdukacja Nabór

  Kandydat dołącza w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r. następujące dokumenty:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w zarządzenia kuratora
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1596774 osób.