herb
BIP

Kryteria naboru do klas pierwszych do
ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻAROWIE

na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent gimnazjum oraz szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zasadą: wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,2
 • historii i wiedzy o społeczeństwie mnoży się przez 0,2
 • matematyki mnoży się przez 0,2
 • przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2
 • języka obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą: wynik w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punktów – ocena: dostateczny,
 • 2 punkty – ocena: dopuszczając.

Zajęcia brane pod uwagę:
Technikum:
geografia, informatyka

Szkoła Branżowa I Stopnia
geografia, informatyka

7 punktów za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określił dolnośląski kurator oświaty w zarządzeniu Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r.)

 • maksymalnie 10 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
 • maksymalnie 4 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, zgodnie z zasadą, na szczeblu:
  • międzynarodowym - 4 pkt.,
  • krajowym - 3 pkt.,
  • wojewódzkim - 2 pkt.,
  • powiatowym -1 pkt.

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, przelicza się punkty zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Żarowie są:
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Wszystkie zawody:

 • Język polski
 • Matematykaa
 • Geografia
 • Informatyka
TECHNIKUM
Technik Transportu Kolejowgo
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Informatyka
Technik Informatyk
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Informatyka

Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. wydrukowane z systemu vEdukacja Nabór

Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum / szoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Kandydat dołącza w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum,
 • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w zarządzenia kuratora
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły

Kandydat dołącza w terminie od 16.07.2019 do 24.07.2019r. dodatkowo:

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • składa kartę zdrowia zawierającą PESEL i przynależność do kasy chorych
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019) z dnia 4.01.2019 roku.

TERMINARZ REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Lp.Rodzaj czynnościTerminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.od 13 maja
do 25 czerwca 2019r.
od 26 do 31 lipca 2019r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego.od 21 do 25
czerwca 2019r.
-
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 28 czerwca 2019r.do 5 sierpnia 2019r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.16 lipca 2019r.21 sierpnia 2019 r.
5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.od 16 do 18 lipca 2019r.od 21 do 23 sierpnia 2019r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 16 do 24 lipca 2019r.od 21 do 29 sierpnia 2019r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.25 lipca 2019r.30 sierpnia 2019 r.
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.do 26 lipca 2019r.30 sierpnia 2019 r.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1461671 osób.