herb
BIP
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TERMINARZ REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Lp.Rodzaj czynnościTerminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.od 13 maja
do 25 czerwca 2019r.
od 26 do 31 lipca 2019r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego.od 21 do 25
czerwca 2019r.
-
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 28 czerwca 2019r.do 5 sierpnia 2019r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.16 lipca 2019r.21 sierpnia 2019 r.
5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.od 16 do 18 lipca 2019r.od 21 do 23 sierpnia 2019r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 16 do 24 lipca 2019r.od 21 do 29 sierpnia 2019r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.25 lipca 2019r.30 sierpnia 2019 r.
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.do 26 lipca 2019r.30 sierpnia 2019 r.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1462245 osób.