herb
BIP
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Lp.Rodzaj czynnościTerminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.od 15 czerwca
do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 4 sierpnia 2020r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.12 sierpnia 2020r.
5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 13 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.do 19 sierpnia 2020r.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1622316 osób.