Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

StanowiskoImię i nazwiskoKlasa
PrzewodniczącyMarlena SurzynIV T
Z-ca przewodniczącegoKatarzyna DorodnaIV T
Sekretarz--
CzłonekDamian KozibrodaIV T
Opiekunmgr Sylwia Wiśniewska - Drąg---

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. Postanowienia ogólne
 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Żarowie działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
 3. SU jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 4. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu SU.

 

II. Organy Samorządu
 1. Organami Samorządu są:
  Przewodniczący Rady SU
  Rada SU
  Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
  Rady Klasowe
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z ośmiu osób:
  przewodniczącego
  zastępcy przewodniczącego
  sekretarza
  skarbnika
  członków rady
 3. O liczebności Rad Klasowych decydują Samorządy Klasowe.

 

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
 1. Przewodniczący Rady SU:
  reprezentuje Samorząd Uczniowski
  kieruje pracą Rady SU
  przewodniczy obradom Rady SU
  organizuje współpracę Rady SU z radami klasowymi
 2. Rada SU:
  podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu
  opracowuje program prac Samorządu
  kieruje bieżącą pracą Samorządu
  redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną
  reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią
  informuje o prawach i obowiązkach uczniów
  nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół
  organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły
  współpracuje z przewodniczącymi klas
  dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora szkoły
 3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
  proponuje zmiany w Regulaminie SU
  powołuje Komisje Wyborcze
  sporządza protokoły z posiedzeń
 4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

 

IV. Kadencja władz
 1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 2 lata.
 2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół im. J. Śniadeckeigo w Żarowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory Rady SU odbywają się w lutym co 2 lata.
 4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.

 

V. Opiekun Samorządu
 1. Opiekuna SU wybiera Rada SU.
 2. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

 

VI. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu SU
 1. Uczniowie przyjmują Regulamin SU oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%
  Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych.
  Zbiorcze wyniki głosowania ustala Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
  Uchwały w sprawie Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

VII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
 1. Regulamin Samorządu SU
 2. Zeszyt protokołów Rady SU i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych
 3. Roczny plan pracy Rady SU
 4. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego

 

VIII. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 2. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun SU. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w rozdziale VI.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 5. Sposób udostępnienia Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.
 6. Zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

Copyright © 2024 Zespół Szkół w Żarowie.

Projekt i wykonanie: Pikscode